Pääkuva (003).jpg

Hankintalaki uudistuu - mikä muuttuu?

Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti ehdotuksensa hankintalain uudistamiseksi viime vuoden toukokuussa. Uuden hankintalain arvioidaan tulevan voimaan ensi syksynä.

Kansallista kynnysarvoa eli hankintalain soveltamisrajaa esitetään korotettavaksi tavara- ja palveluhankinnoissa 30.000 eurosta 60.000 euroon ja sosiaali- ja terveyspalveluissa 100.000 eurosta 300.000 euroon. Rakennusurakoissa kansallinen kynnysarvo säilyisi nykyisessä 150.000 eurossa. Kansallisten kynnysarvojen korottamista voidaan pitää perusteltuna, sillä hankintalain mukainen kilpailuttaminen aiheuttaa huomattavasti työtä sekä hankintayksiköille että yrityksille.

Lakiuudistuksessa pyritään parantamaan PK-yritysten asemaa julkisissa hankinnoissa

EU-kynnysarvon alle jäävissä hankinnoissa sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinoissa hankintayksikkö voi käyttää hankinnan kilpailuttamisessa sellaista menettelyä, joka on tarkoituksenmukainen hankinnan kohteen ja tavoitteen toteuttamiseksi. Tämä vähentää muotovaatimuksia hankinnoissa, minkä uskotaan helpottavan PK-yritysten osallistumista tarjouskilpailuihin.

Toinen PK-yrityksille suunnattu uudistus on osatarjousten huomioiminen. Tarkoituksena on parantaa yritysten mahdollisuuksia tarjota vain osaa hankinnasta. Jos hankintayksikkö ei salli osatarjouksia, sen tulee perustella tämä ratkaisunsa.

Neuvottelumenettelyn käyttömahdollisuutta lisätään verrattuna nykyiseen lainsäädäntöön. Neuvotteluiden lisääminen on perusteltua. Neuvotteluissa hankintayksikkö voi selvittää tarjoajien kanssa, millä tavalla ja millä ehdoilla hankinta voidaan laadukkaimmin ja edullisimmin toteuttaa. Nykyistä hankintalakia on aiheellisesti arvosteltu siitä, että vain paperit puhuvat keskenään – eivät ihmiset.

Myös tarjousten muotovaatimuksia joustavoitetaan. Jos tarjouksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa täydentämään tarjoustaan epäolennaisten puutteiden osalta. Uudistus tuo maalaisjärkeä ja kohtuullisuutta hankintamenettelyihin. Nykyisin tarjous voidaan joutua hylkäämään hyvinkin pienen puutteen tai virheen vuoksi.

Lakiuudistuksessa lisätään laadun merkitystä julkisissa hankinoissa. Jatkossa hankintayksikön on perusteltava muiden ehtojen kautta laadun huomioiminen hankinnassa, jos se valitsee parhaan tarjouksen palveluhankinnoissa tai rakennusurakoissa pelkästään hinnan perusteella.

Hankintalaki uudistuu – mikä muuttuu? PK-yritysten asema paranee, joustavuus lisääntyy ja laatu korostuu.

Kirjoittaja

Pohjonen_Mika_HannesSnellman_neliö.jpg
Mika Pohjonen
Asianajaja
Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy

Aiheeseen liittyvää